Protur CAR, SL, d’ara endavant l’Arrendador, lloga l’Arrendatari, les dades i signatura figuren en el contracte, el vehicle assignat de conformitat amb les clàusules i condicions que s’estableixen a continuació i que l’Arrendatari accepta signant el contracte i que es compromet a complir.

1 – RESPONSABILITAT: El vehicle arrendat no podrà ser conduït per una altra persona diferent de l’arrendatari o 2n conductor si està estipulat en el contracte, no podrà participar en carreres, ni rallies, ni altres proves o concursos, o els seus entrenaments, ni circular en pistes d’aeroports, carreteres de servei d’aeroport i zones associades. L’Arrendatari no podrà conduir el vehicle, ni utilitzar-lo, ni deixar-lo utilitzar:

a) si està sota influència de drogues, estupefaents, begudes alcohòliques o que de qualsevol forma tingués alterades les seves facultats mentals, b) sense l’oportú permís o llicència, c) empènyer o remolcar qualsevol vehicle o qualsevol altre objecte, rodant o no, d) Transportar mercaderies, e) Transport remunerat de passatgers. L’Arrendatari no podrà cometre el delicte d’omissió del deure d’auxili, però només pel que fa a les conseqüències que l’accident de trànsit tingui per als autors, còmplices o encobridors del delicte.

2 – ÚS: El vehicle arrendat només serà utilitzat per al transport de passatgers, i el nombre d’aquests no podrà ser superior a l’indicat en la Fitxa d’Inspecció Tècnica del Vehicle, i serà responsabilitat de l’Arrendatari si se li fes aprehensió per transportar qualsevol article de contraban, objectes robats o de procedència dubtosa. No podrà circular en contra de les normes de trànsit. El vehicle objecte d’aquest contracte només podrà ser conduït a l’illa de Mallorca, excepte autorització escrita per part de l’Arrendador. Cas d’incompliment per part de l’Arrendatari d’alguna de les condicions estipulades en els apartats 1 i 2, els danys de tot tipus que això pogués ocasionar, seran responsabilitat d’aquest, i l’Arrendador podrà en qualsevol moment tornar a prendre la possessió del vehicle sense previ avís ni retornar cap quantitat de diners.

3 – CANVI DE VEHICLE: El canvi de vehicle arrendat (segons disponibilitat) o devolució d’imports pagats només s’efectuarà per fallades tècniques d’aquest, mai per accident o negligència de l’Arrendatari. En cas que l’Arrendatari
vulgui anticipar la devolució del vehicle, ha de comunicar-ho a l’Arrendador almenys 24 hores abans, cas contrari se li cobrarà un dia de lloguer addicional.

4 – COMBUSTIBLE: El vehicle es lliura amb un nivell de combustible determinat en el moment del lloguer, i l’Arrendatari ha de tornar-lo en el mateix nivell amb el que l’hi lliurem. No es reintegrarà cap import en combustible, excepte per fallada tècnica del vehicle. Proveir amb combustible equivocat el vehicle és responsabilitat de l’Arrendatari i haurà d’abonar les despeses que això suposi l’Arrendador per al bon funcionament del mateix, incloent trasllat al
taller.

5 – REPARACIONS: L’Arrendador no reintegrarà al client cap reparació, ni qualsevol tipus de despeses efectuat en el vehicle a causa d’ell, sense prèvia autorització.

6 – INFRACCIONS DE LES NORMES DE TRÀNSIT: L’Arrendatari assumeix plena responsabilitat per les multes i qualssevol altres conseqüències derivades de la infracció de les normes de trànsit i ordres i prohibicions d’aparcament
durant el període de lloguer.

7 – ACCIDENTS: L’Arrendatari ha de comunicar qualsevol accident de trànsit, danys o robatori a l’autoritat que correspongui immediatament, i a  l’arrendador en el termini mínim possible. No ha d’admetre responsabilitat ni culpabilitat en cas d’accident. Ha d’omplir les dades que es requereixen en l’apartat del contracte. Serà per compte del client el trasllat del vehicle al taller que indiqui l’Arrendador.

8 – BÉNS PERSONALS: L’Arrendador ni la companyia asseguradora no es responsabilitzen dels objectes personals, equipatges, objectes, etc. per perduda, robatori o deteriorament, durant el període de lloguer o un cop retornat el vehicle.

9 – DURADA: El període de lloguer d’un dia es considera des de les 08,00 fins les 20,00 del mateix dia. En cas de lloguer de 2 o més dies, aquest acaba a les 20,00 de l’últim dia de lloguer. Cas d’incompliment, l’Arrendador podrà prendre la possessió del vehicle sense previ avís, havent d’abonar l’Arrendatari un dia o diversos dies extra depenent de la recuperació del mateix per part de l’Arrendador.

10 – ASSEGURANCES: Inclou responsabilitat civil obligatòria i voluntària fins a 50.000.000 € per sinistre, inclòs ocupants, excepte conductor, i per descomptat, excepte si concorre alguna prohibició descrita en l’apartat 1.

11 – ACCIDENTS CORPORALS CONDUCTOR: Inclòs segons condicions limitacions estipulades en la pòlissa del vehicle. Només per si concorre alguna prohibició descrita en l’apartat 1.

12 – DANYS DEL VEHICLE ARRENDAT: L’arrendament del vehicle es realitza sota la modalitat de TOT RISC, entenent per tal aquella en què l’arrendador eximeix a l’arrendatari de tota responsabilitat per danys ocasionats al vehicle arrendat, sempre que l’arrendatari no ha incomplit qualsevol condició establerta al contracte d’arrendament, apartats 1 i 2 així com qualsevol altra obligació o disposició legal vigent. L’Arrendatari declara haver examinat al seu content i satisfacció el vehicle arrendat en tots els seus elements, inclòs motor, direcció, carrosseria i pneumàtics, de manera que declara expressament que cap responsabilitat incumbeix a l’Arrendador per qualsevol desgràcia, inconvenient, retard o dificultat que li sobrevingués com a usuari del vehicle de referència, al mateix o als seus acompanyants. De tota manera en el cas d’avaria mecànica fortuïta, per motius no imputables a l’home, deixarien exempt de responsabilitat a  l’Arrendador i a l’Arrendatari. Cas de ser imputable a l’Arrendatari el deficient ús del vehicle i de les seves parts mecàniques, els danys serien a càrrec d’aquest, també ho serien la pèrdua o deteriorament
de les claus del vehicle, així com també si incorre en algunes de prohibicions dels apartats 1 i 2.

13 – Legislació i jurisdicció: El present contracte es regirà i serà interpretat d’acord amb les lleis del país en què s’hagi signat. Les incidències que sorgiren per l’incompliment d’alguna de les clàusules d’aquest contracte, seran sempre sotmeses a la jurisdicció dels tribunals de Palma de Mallorca.